Get Adobe Flash player

OK, czyli Ocenianie Kształtujące w naszym gimnazjum.

SZANOWNI RODZICE,

                W tym roku szkolnym postanowiliśmy wprowadzić kilka innowacji pedagogicznych w systemie nauczania naszych uczniów. Jedną z nich jest wdrożenie oceniania kształtującego- nowoczesnej i sprawdzonej metody oceniania, która ma wspomóc uczniów w procesie samodzielnego uczenia się.

            Ocenianie kształtujące (ang. assessment for learning) stosowane jest w wielu krajach. Najlepszym argumentem za jego wprowadzeniem są doświadczenia edukacji w Finlandii, gdzie ten sposób nauczania jest powszechny, a uczniowie osiągają najlepsze wyniki w badaniach PISA- Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Students Assesment), które jest międzynarodowym badaniem, mającym  uzyskać porównywalne dane o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Uczestniczy w nim kilkadziesiąt krajów z całego świata. Wśród nich Polska. Badanie sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole, jest przygotowana do dalszej nauki oraz dorosłego życia, w tym wymagań rynku pracy. Pozwala też ocenić skuteczność edukacji w różnych krajach. W marcu 2015 r. uczniowie z wylosowanych 160 polskich gimnazjów oraz kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych rozwiążą w swoich szkołach zadania.

            Ocenianie kształtujące (OK), choć jest jednym z najbardziej nowatorskich kierunków w pedagogice, nie jest żadną rewolucją- jest zgodne z intuicją nauczycielską. Badania wykazały, że ocenianie kształtujące jest jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia efektywności uczenia się.

            Ocenianie kształtujące- czyli ocenianie pomagające się uczyć- opiera się na pewnych zasadach:

 • Jest elementem planowania procesu nauczania/uczenia się,
 • Koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą,
 • Jest centralnym punktem realizacji procesu dydaktycznego,
 • Jest kluczową umiejętnością dydaktyczną,
 • Ma oddziaływanie emocjonalne,
 • Wpływa na motywację ucznia,
 • Kieruje uwagę na cele nauczania i kryteria sprawdzania,
 • Pomaga uczniom dowiedzieć się, jak poprawić wyniki,
 • Wspomaga samoocenę,
 • Odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć.

             Tyle mówią teoretyczne zasady, a teraz kilka słów, co to oznacza dla Państwa i dla Państwa dzieci. W praktyce szkolnej najczęściej stosowane jest ocenianie sumujące. Nauczyciel po wyłożeniu pewnej partii materiału przeprowadza sprawdzian, wystawia stopnie i informuje o wynikach uczniów rodziców. Ocenianie kształtujące natomiast zachowuje ocenę sumującą, ale w trakcie procesu uczenia się  nauczyciele będą stosować informację zwrotną, czyli pisemną lub ustną opinię na temat pracy ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy i poprawy, jak również tego co uczeń zrobił dobrze.

Najprościej można powiedzieć, że jest to dawanie uczniowi informacji zwrotnej o tym, co już opanował, czego powinien się jeszcze nauczyć i w jaki sposób ma to zrobić.

Elementy oceniania kształtującego, które wprowadzamy z początkiem roku szkolnego 2014/2015 to:

 • określenie wspólnie  z uczniami celu lekcji na początku zajęć,
 • ustalenie wraz z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego co będzie podlegało ocenie, (tzw. NaCoBeZu- od słów: Na Co Będę Zwracał Uwagę, oceniając pracę uczniów),
 • jeden raz w semestrze ocenianie opisowe pracy ucznia (bez wystawienia stopnia) z komentarzem i informacją zwrotną, które służyć będą wspólnemu
 • planowaniu procesu uczenia się ucznia.

            Uczniowie będą mieli podawane cele lekcji i kryteria oceniania do każdej lekcji. Państwo również będziecie mogli się z nimi zapoznać i porozmawiać z dziećmi na temat tego czego się uczą w szkole. Tutaj właśnie poprosimy Państwa o współpracę. Chcielibyśmy, abyście Państwo pytali swoje dzieci o to, czego się w szkole nauczyły, a nie jaki stopień otrzymały.

            Ocenianie kształtujące oprócz pomocy uczniom w nauce ma również na celu przejęcie przez nich odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Zależy nam, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę dla siebie, a nie dla stopni. Dlatego chcemy w przyszłości również wprowadzić kolejne elementy oceniania kształtującego, jakimi są: ocena koleżeńska i samoocena (oczywiście nie na stopnie), będzie to ocena przekazywana poprzez informację zwrotną od kolegi lub siebie samego.

            Przy stosowaniu oceniania kształtującego ważna jest współpraca szkoły z rodzicami polegająca na wspólnym omawianiu postępów dzieci w nauce i planowaniu najlepszych warunków do ich rozwoju. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy Państwa do zadawania pytań.

Przydatne źródła:

Pliki do pobrania z powyższego linku:

Dyrektor zgodnie z prawem. Ocenianie kształtujące – nowy wymóg prawny czy patent na lepszą edukację? - webinarium OPERONu

Czytany 161703 razy
Strona główna