Get Adobe Flash player

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2016

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie


PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

 I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.), Dz.U.2012.204 ze zm.

- Konwencja o prawach dziecka

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2014.191 j.t.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), Dz.U.2012.977 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.), Dz.U.2013.532

Treści programu są zgodne ze Statutem, regulaminami i procedurami szkolnymi.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 Realizacja Programu Wychowawczego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w oparciu o uniwersalne wartości.

 W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, uczeń ma zdobyć wiedzę, umiejętności, zastosować wiedzę w praktyce, wyrobić w sobie umiejętność podejmowania decyzji, zdobyć nawyk samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy, zdobyć nawyk troski o zdrowie, przyswoić uniwersalne zasady współżycia ludzi, wykształcić poczucie przynależności do społeczności lokalnej i kraju.

 Program Wychowawczy kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu, narodów Europy i świata. Kształtowanie umiejętności trafnego podejmowania decyzji odnoszącej się do dalszej kariery zawodowej.

 Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem.

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania
i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb
i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH/NAUCZYCIELI:

 • diagnozowanie i programowanie pracy wychowawczej,
 • wspieranie uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju,
 • koordynowanie działań nauczycieli pracujących z zespołem klasowym,
 • integrowanie zespołu klasowego,
 • inspirowanie i wzmacnianie współpracy z rodzicami,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania,
 • wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności,
 •  przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym,
 • umożliwienie uczniom poznawania dziedzictwa kultury narodowej,
 •  pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji,
 • wspieranie w rozwiązywaniu problemów klasowych i osobistych uczniów,
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 •  uczenie poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych,
 • wprowadzenie uczniów w życie społeczne, w świat kultury i wartości moralnych.

Program wychowawczy będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Podjęte przez nich działania powinny przygotować każdego ucznia do życia zawodowego, do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie, do uczestnictwa wżyciu publicznym oraz do odpowiedniego korzystania z wolności. Wychowanie musi stanowić integralną część działalności każdego nauczyciela, który nie może być tylko dydaktykiem, ale musi być swoistym trenerem
i wychowawcą.

Nauczyciele wspierając rodziców w dziedzinie wychowania uczniów naszego gimnazjum nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Ich pracę muszą wspomagać: pedagog szkolny, samorząd szkolny oraz instytucje współpracujące ze szkołą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Sąd Rodzinny i Referat ds. Nieletnich w Pabianicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Klub Sportowy, LUKS „Sokół”, Parafia Rzymsko-Katolicka w Rzgowie, Urząd Miejski w Rzgowie, inne organizacje pozarządowe) poprzez doradztwo pedagogiczne, zagospodarowanie czasu wolnego ucznia, wspieranie finansowe poczynań nauczycieli (dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, wszelkich nagród konkursowych, częstych wizyt  w szkole z okazji uroczystości lub roboczych, zapraszanie na imprezy odbywające się na terenie gminy).

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH, TWORZENIE I KULTYWOWANIE ZWYCZAJ ÓW I OBYCZJÓW SZKOLNYCH:

 • przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego,
 • przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych,
 • organizowanie imprez szkolnych,
 • udział w akcjach charytatywnych i środowiskowych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
 • organizowanie konkursów międzyszkolnych, szkolnych i klasowych,
 • przeprowadzenie imprez sportowych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • Organizowanie i udział w kampaniach profilaktycznych,

V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.
 2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).
 3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
 4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.
 5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.
 6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli

z rodzicami.

 1. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 2. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom dysfunkcyjnym.
 3. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.
 4. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej
  w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

VI. CELE WYCHOWAWCZE SAMORZĄDU SZKOLNEGO :

 • rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 • podejmowanie indywidualnych i grupowych działań na rzecz innych,
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 • współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno- krajoznawczych,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

VII. DZIAŁANIA ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH:

 • wzajemne wspieranie się wychowawców,
 • rozwijanie własnych umiejętności wychowawczych nauczycieli,
 • integrowanie działań wychowawczych,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • korygowanie wewnętrznych błędów wychowawczych,
 • wspieranie działań rodziców w zakresie wychowania dziecka,
 • współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,
 • diagnozowanie problemów wychowawczych
 • organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

VII. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ:

         Program pracy wychowawczej rozkładać się będzie na poszczególne lata nauki.

Główne cele wychowawcze szkoły:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie
  i świecie.
 3. Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie
   w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je
   i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.
 4. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, zgodnej ze swoimi predyspozycjami .

Cele szczegółowe to:

- wzajemne poznanie się uczniów, tworzenie norm klasowych, rozwijanie samorządności klasowej i szkolnej,

- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, agresją własną i otoczenia,

- kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów,

- realizowanie zadań ułatwiających dorastanie, kształtujących dojrzałość, odpowiedzialność,

- nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni
i miłości,

- rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, płciowych, rasowych, światopoglądowych,

- wpajanie zasad dobrego zachowania,

- odbieranie dzieł sztuki wyrażające emocje twórców (wystawy, koncerty, spektakle teatralne, filmy).

- poznanie swoich praw obywatelskich,

- dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi,

- przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego,

- zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (np. Senat, Sejm, Muzeum Hymnu Narodowego itp),

- kształtowanie umiejętności świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej;

- kształtowanie postaw umiejętniej obrony własnych podglądów oraz wartości,

- kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji,

- wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości,

- uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego,

- poznanie czynności niezbędnych do podjęcia trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej (wiedza o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy),

- poznanie ofert i zasad rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej,

- zdobycie umiejętności poprawnego wypełniania dokumentacji do szkoły ponadgimnazjalnej

Formy pracy.

 1. praca indywidualna
 2. praca w grupach
 3. praca w zespołach zadaniowych
 4. projekty edukacyjne
 5. współpraca z rodzicami,
 6. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,rewalidacja, socjoterapia
 7. Koła zainteresowań

Metody pracy z uczniem.

 1. Grupy zadaniowe
 2. Warsztaty integrujące
 3. Wyjazdy integracyjne – wycieczki edukacyjne, tematyczne, turystyczno-krajoznawcze; Zielone Szkoły
 4. Lekcje w terenie
 5. Redagowanie gazetki szkolnej?
 6. Pomoc koleżeńska
 7. Dyskusje
 8. Wolontariat
 9. Konkursy i wystawy plastyczne
 10. Aukcje prac uczniowskich
 11. Gry dramowe /przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe/
 12. Gry i zabawy integracyjne.
 13. Pantomima
 14. Kontrakt
 15. Treningi /pamięci, myślenia twórczego/
 16. Praca indywidualna
 17. Strona szkoły w Internecie

Dopuszczalna jest zmiana tematyki godzin wychowawczych przez wychowawcę ,
w zależności od pojawiających się problemów klasowych, bądź ważnych wydarzeń.

Plan działań wychowawczych dla klas I- III
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

KLASA I

Miesiąc

Temat – treści kształcenia

Wrzesień

 1-2. Zajęcia integracyjno-zapoznawcze. Stworzenie kontraktu klasowego. Określenie czynników sprzyjających i hamujących rozwój grupy.

3. Mój styl uczenia się. Autodiagnoza.(DZ).Jak uczyć się szybko

i skutecznie.

4- 5. Wybory Samorządu Klasowego.

 - Zapoznanie ze Statutem Szkoły i WSO. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i innych zagrożeniach (PO) – zasady ewakuacji.

- Projekt edukacyjny

6. Dobre maniery, czyli zasady savoir- vivre w różnych sytuacjach.

7. „Chcieć a potrzebować”- czyli o prawach i obowiązkach dziecka.

Październik

1.Problem „fali”. Omówienie zjawiska „mobbingu”. Diagnoza sytuacji w szkole

2.Przygotowanie do ślubowania klas pierwszych.
3-4. Budowanie zaufania w zespole klasowym.

5.Omówienie przepisów i procedur odnoszących się do postępowania z młodzieżą zagrożoną demoralizacją. Spotkanie z funkcjonariuszem policji.

6.Radosć czy smutek? Tradycje związane z uroczystością Wszystkich Świętych i Świętem Zmarłych.

7. Ściąganie – źle rozumiane pojęcie korzyści.

 

Listopad

 1. Patriotyzm, wartość ponadczasowa.

 2.Agresja elektroniczna.

- Typy i cech agresji elektronicznej

- konsekwencje niewłaściwego zachowania się w sieci

- Działania wobec ofiar i sprawców agresji elektronicznej

3-4. Poznaj samego siebie. Moje mocne i słabe strony.

- Moja droga do osiągnięcia celów- rozpoznawanie własnego stylu uczenia się. Czynniki blokujące uczenie się, strategie uczenia się.
( DZ)

 5.Godzina dla patrona.

 6. Rozwijanie postaw prospołecznych-kształtowanie wrażliwości wobec odmienności drugiego człowieka.

Grudzień

1.Czy jestem tolerancyjny? Uświadomienie sobie własnych przekonań. Definicja i rola stereotypów oraz uprzedzeń.

2.Rozwijanie empatii i zrozumienia. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby kolegów. Ćwiczenie umiejętności trafnego odczytywania potrzeb innych.

3.Rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych.

4.„Szczodry wieczór, szczodry dzień” – nasze polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

 

Styczeń

1-2..Co ty robisz jak się wściekasz? Ćwiczenie umiejętności konstruktywnego wyrażania emocji.

-Uświadomienie powodów zachowań agresywnych ich skutków i kosztów.

-Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych zachowań agresywnych, rozpoznawanie sytuacji sprzyjających agresji.

- Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami. Poznanie i ćwiczenie umiejętności obrony przed agresywnymi zaczepkami.

3.Oceniamy swoje zachowania – autoanaliza
i samoocena.

- Sukcesy i porażki – podsumowanie osiągnięć
w pierwszym semestrze.

-Higiena pracy umysłowej, a efektywność uczenia się.

4.Zachowanie bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.

Luty

1-2.Skuteczne porozumiewanie się. Poznanie czynników, zachowań ułatwiających porozumiewanie się. Kształtowanie umiejętności konstruktywnej komunikacji.( DZ)

-Zapoznanie z różnymi poziomami komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna.

- Kształtowanie umiejętności tworzenia komunikatów typu „ja”.

- Zapoznanie z zasadami prawidłowej komunikacji.

3. Bariery komunikacyjne i ich wpływ na proces porozumiewania się. (DZ)

4.Jak podejmować decyzje? Rozwijanie umiejętności podejmowania
i argumentowania decyzji. (DZ)

Marzec

1-2. Co to jest zdrowie i zdrowy styl życia (higiena osobista
i otoczenia, żywność i żywienie, aktywność ruchowa i umysłowa, zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu).

- Higiena pracy umysłowej a efektywność uczenia się.

3.Mechanizmy powstawania uzależnień oraz ich rodzaje.

4. Co to jest asertywność. Ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.

5.Co wiem o moim regionie? Tradycje regionalne.

Kwiecień

1.Uświadomienie uczniom ich praw. Ćwiczenie umiejętności wyrażania i obrony swoich praw.

2.Potrafię zaprezentować siebie. Poszerzenie świadomości własnych zalet, zapoznanie z etapami autoprezentacji. Trening umiejętności pozytywnej autoprezentacji.( DZ)

3.Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Ćwiczenie umiejętność autoprezentacji
( DZ)

4. Przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych. Uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka.

5. Historie sławnych ludzi.

6. Święta Narodowe w naszym kalendarzu.

Maj

1.Wojna płci. Różnice w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu chłopców i dziewcząt Jak nawiązać dobre relacje
z płcią przeciwną.

2.Nowe media w życiu młodych ludzi- szanse i zagrożenia.

3.Moda tworzy, czy… „potworzy”? Kształtowanie postaw wolności wobec panujących zwyczajów, mody ,promowanie postaw
i zachowań pomagających określać własne granice/

4.Co lubię a co chciałbym zmienić w mojej klasie jako grupie społecznej.

Czerwiec

1-2.Zdrowie a planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

Bariery zdrowotne uniemożliwiające wykonywanie konkretnych zawodów.

3.Podsumowanie drugiego semestru w zakresie wyników nauczania i zachowania. Bezpieczne wakacje.

4.Profilaktyka uzależnień. Dopalacze, narkotyki, alkohol, hazard.

KLASA II

Miesiąc

Temat – treści kształcenia

Wrzesień

1-2.Organizacja roku szkolnego 20…/20…(przypomnienie norm , zasad …życia szkoły zawartych w Statucie Szkoły i WSO

- Planowanie uroczystości szkolnych i klasowych.

- Prawa i obowiązki ucznia i obywatela.

- Projekt edukacyjny

 3-4.Wprowadzenie w tematykę orientacji zawodowej. Moje zainteresowania bazą do planowania drogi edukacyjnej i zawodowej (autodiagnoza). DZ

5. Kultura i ty. Kształtowanie umiejętności pozytywnych zachowań
w różnych sytuacjach życiowych.

Październik

1-2. Moje uzdolnienia, predyspozycje zawodowe-autodiagnoza,
a dalsza ścieżka edukacyjna.

3. Problem „fali”. Omówienie zjawiska „mobbingu”. Diagnoza sytuacji w szkole

4-5. Dobre maniery, czyli zasady savoir- vivre w różnych sytuacjach.

6. Omówienie przepisów i procedur odnoszących się do postępowania z młodzieżą zagrożoną demoralizacją. Spotkanie z funkcjonariuszem policji.

7. Analiza Konwencji Praw człowieka „Mam prawo do…”

Listopad

1.Pamięć o zmarłych wyrazem odpowiedzialności za życie swoje
i innych.

2-3. Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Anoreksja i bulimia.

4. Internet i jego zagrożenia; agresja w sieci.

5.Godzina dla patrona.

6. Ściąganie – źle rozumiane pojęcie korzyści. Kształtowanie umiejętności wybierania uczciwych postaw i zachowań.

7.Tolerancja i szacunek do drugiego człowieka.

- Skąd pochodzisz? Uprzedzenia środowiskowe.

Grudzień

1. Czy potrafię gospodarować swoim czasem? Diagnoza ( DZ)

2.Moje wartości. Budowanie własnego systemu wartości oraz szacunku do innych osób.

- Niepełnosprawni są wśród nas,

-Kształtowanie postaw odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne. Wolontariat.

3.Nastolatek i Święty Mikołaj. Przypomnienie uczniom przesłania związanego z postacią św. Mikołaja. Kształtowanie postaw wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb innych ludzi.

Styczeń

1-2.Medjacje rówieśnicze.

- Konflikt i jego dynamika

- Kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

- Techniki mediacji

3.Analiza osiągnięć nauczania i postaw uczniowskich.

4-5.Zawody na rynku pracy (szczególnie lokalnym, zawody przyszłości i znikające).( DZ)

Luty

1.Zawody przyszłości. Ścieżki edukacji zmierzające do zdobycia konkretnych zawodów.
2.Jak się nie dać zaczarować, kiedy trzeba coś kupować? Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w dziedzinie posiadania dóbr materialnych.

3.Telewizja-od przyjaciela do wroga. Kształtowanie postawy selektywnej w stosunku do telewizji.

4.Człowiek zarządcą Ziemi- czyli o tym co można zrobić dla ochrony środowiska.

Marzec

1-2.Substancje uzależniające: Alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze. Mechanizmy ich działania.(Realizacja programu profilaktyki według . programu „ TAK czy NIE” bądź pierwszorzędowej profilaktyki nikotynowej)

3-4.Zawody naszych rodziców ( DZ)

5.Agresja-co z tego będziesz miał? Kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych.

6.Moje okolice, moje miasto, moja gmina. Moje uczestnictwo w życiu regionu.

Kwiecień

1.Wulgarność moja bronią – co tracę , co zyskuję.

2.Moje preferencje zawodowe.

3.Aby nie miotał nami wiatr…. Przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych. Budzenie przynależności narodowej i wdzięczności za dziedzictwo narodowe.

4. Portrety sławnych ludzi ( nobliści, sportowcy).

Maj

1.Oferta placówek oświatowych w województwie łódzkim.

Typy szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych, wyższych w województwie łódzkim.( DZ)

2.Dyskuja- przydatna umiejętność życiowa. Kształtowanie umiejętności zaprezentowania swojego zdania i twórczych sposobów rozwiązywania problemów.

3.Sztuka autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.(DZ)

4.Odpowiedzialność za własny rozwój.

Czerwiec

1.Unijny rynek pracy. Omówienie przepisów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy na terenie UE ( DZ)

2.Dlaczego ludzie sięgają po narkotyki? Modelowanie stosownych postaw wobec zagrożeń płynących ze strony narkotyków.

3.Podsumowanie roku szkolnego.

4.Bezpiecznie na wakacjach.

KLSA III

Miesiąc

Temat – treści kształcenia

Wrzesień

1.Organizacja roku szkolnego 20…/20…

- Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

- Przypomnienie treści zawartych w WSO.

- Wybory do Samorządu klasowego i szkolnego.

- Projekt edukacyjny.

2. Mój styl uczenia się. Autodiagnoza.(DZ)
3. Jak podejmuję decyzję? ( autodiagnoza).

 - Etapy podejmowania decyzji.( DZ)

4-5. Jaką szkołę wybrać? Ścieżki kształcenia. ( DZ)

Październik

1-3.Poznajemy zawody. Zawody przyszłości.( DZ)

4-5. Szkoły ponadgimnazjalne w moim regionie. Ranking szkół ( DZ)

6.Omówienie przepisów i procedur odnoszących się do postępowania
z młodzieżą zagrożoną demoralizacją. Spotkanie z funkcjonariuszem policji.

Listopad

1-2. Świadome korzystanie z informacji medialnej (reklama, internet, gry komputerowe, czasopisma).Zagrożenia związane z internetem.

3-4. Zorganizuj sobie naukę! Kształtowanie umiejętności organizacji czasu pracy i odpoczynku. Zapoznanie z rodzajami motywacji oraz ich znaczeniem dla procesu uczenia się.

5.Godzina dla patrona.

Grudzień

1.Jak Cię widzą, tak cię piszą, kształtowanie nawyków dbania o wygląd zewnętrzny i ubiór stosowny do okoliczności.

2.Tolerancja- moda czy potrzeba?

3.Wolontariat- ważne doświadczenie.(DZ)

4.Tradycje bożonarodzeniowe – wigilia klasowa.

Styczeń

1.Rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuacje innych ludzi; odczuwania ich stanów emocjonalnych i przewidywania reakcji.

2.Niepełnosprawni obok nas-kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Zapoznanie z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności.

3.Zaburzenia zdrowia.

- Depresja

- Próby samobójcze wśród młodzieży

4. Mam hobby, które może być moim zawodem. Planowanie ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem zainteresowań. ( DZ)

5.Sztuka prezentacji- rozmowa kwalifikacyjna(DZ)

Luty

1.Podsumowanie osiągnięć w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego.

2-3. Zapoznanie z zasadami rekrutacji do poszczególnych szkół.( DZ)

4. Analiza oferty szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem swoich predyspozycji, oferowanych profili, zajęć dodatkowych, poziomu kształcenia, szans i możliwości dalszego kształcenia( DZ)

Marzec

1. Egzamin gimnazjalny (procedury, rozporządzenia obowiązujące podczas egzaminu).

2.Asertywność-jak pozostać sobą nie raniąc innych

3-4. Kształcenie umiejętności sporządzania dokumentacji do szkoły ponadgimnazialnej. Omówienie zasad naboru elektronicznego do szkół.( DZ)

5.Konwencja Praw Dziecka nie dociera wszędzie. Refleksja nad warunkami życia w innych częściach świata.

Kwiecień

1.Poznawanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres.

-Zapoznanie z reakcjami fizjologicznymi, psychologicznymi na stres;

-Wpływ stresu na zachowanie i sposób myślenia;

2.Sposoby radzenia sobie ze stresem. Techniki redukujące napięcie emocjonalne.

3-4. Grupy destrukcyjne – fascynując przygoda czy niebezpieczeństwo?

- Sekty- jak uchronić się przed ich działalnością?

5. Portrety sławnych ludzi ( nobliści, sportowcy).

Maj

1-2. „Gdyby ludzie mieli oczy na piętach”, czyli jak twórczo uczyć się
i pracować. Rozwijanie postawy twórczej.

3. Podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież. Prostytucja nieletnich.

4-5.Subkultury młodzieżowe , azyl czy zagrożenie? specyfika funkcjonowania różnych subkultur.

 

Czerwiec

1.Podsumowanie drugiego semestru w zakresie wyników nauczania i zachowania.

2.Zagrożenia wynikające z sięgania po różnorakie środki psychoaktywne ( „pigułka gwałtu”).Zależności pomiędzy używaniem środków psychoaktywnych a przygodnymi kontaktami seksualnymi i chorobami przenoszonymi drogą płciową.

3.Bezpieczne wakacje.

DZ- doradztwo zawodowe

Ponadto w corocznej pracy wychowawczej uwzględnić należy następujące zagadnienia i czynniki:

- redagowanie gazetki klasowej;

- refleksje po wystawach, koncertach, spektaklach teatralnych, filmach;

- imprezy klasowe typu Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Kobiet;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;

- opieka nad pracownią klasową;

- udział w uroczystościach szkolnych – Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, Konstytucja 3 Maja, Kwiecień-Miesiącem Pamięci Narodowej, Szkolna Konferencja Ekologiczna, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Europejskiej, kampanie profilaktyczne, inne;

- udział w uroczystościach gminnych;

- wolontariat i akcje charytatywne;

- tematyka regionalna, nawiązanie do regionalnych tradycji, miejsc pamięci;

Czytany 37121 razy
Strona główna